Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 2.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres:

P.P.H.U. FOX MATEUSZ LIS,
ul. Skrajna 117E,
26-600 Radom,
NIP: 6010066535 

 1. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie.
 2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 4. Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy i wolny od wad, wedle wyboru Klienta.
 6. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru.

Zwrot oraz wymiana towaru.

 1. W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na inny produkt (różnice w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko, opakowanie.
 3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

P.P.H.U. FOX MATEUSZ LIS,
ul. Skrajna 117E,
26-600 Radom 

 1. Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.
 2. Koszty związane z transportem zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.